regulamin

Regulamin

wersja nr 1 z dnia 21 maja 2019 roku

Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia gminnego konkursu internetowego pt. „Podejmij wyzwanie: przeciwdziałaj niskiej emisji!”.
 1. Celem konkursu jest przekazanie lokalnej społeczności informacji na temat tzw. niskiej emisji, w tym w szczególności: przyczyn i skutków ww. zjawiska oraz jego wpływu na zdrowie, składu chemicznego zanieczyszczeń i źródeł ich emisji, działań podejmowanych przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno oraz przez mieszkańców gminy Piaseczno na rzecz przeciwdziałania niskiej emisji.
 2. Organizatorem konkursu jest gmina Piaseczno.
 3. Operatorem konkursu jest serwis GryGminne.pl.
 4. Komisja Konkursowa dokonująca oceny prac zostaje powołana przez Organizatora i składa się z pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
 5. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych zamieszkali lub uczący się na terenie gminy Piaseczno.
 6. Do momentu rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy identyfikowani są w konkursie przy użyciu nicków (pseudonimów) i oznaczeń graficznych (avatarów). Nicki i avatary nie mogą kojarzyć się z danymi personalnymi i wizerunkiem opisującym ich uczestników.
 7. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w formie papierowej w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Wojska Polskiego 54, 05–500 Piaseczno) wypełnionego i podpisanego zgłoszenia, którego wzór można pobrać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno lub pod adresem internetowym https://grygminne.pl/piaseczno2019/. Do konkursu dopuszczonych zostanie 50 osób. O dopuszczeniu do konkursu decyduje kolejność wpływu zgłoszeń do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Zgłoszenia można składać w terminie od 13 sierpnia 2019r. do 13 września 2019r. w godzinach pracy Urzędu. Urząd nie przyjmuje zgłoszeń w formie skanów oraz nie dokonuje rezerwacji udziału w konkursie mailowo lub telefonicznie. Zgłoszenia składane w inną drogą, w tym za pośrednictwem Operatora konkursu nie będą akceptowane.
 8. Konkurs składa się z 4 zadań. W przypadku zadań, których realizacja może wiązać się z potrzebą wykonania czynności poza miejscem zamieszkania uczestnika, uczestnik będzie wykonywał je za zgodą, lub pod opieką rodzica, lub opiekuna prawnego.
 9. Każdy uczestnik może wykonać dowolną liczbę zadań, przy czym dla każdego zadania może nadesłać tylko jedno rozwiązanie.
 10. Zadania ogłoszone będą w następujących terminach:
  1. Zadanie 1: 25 września 2019r.,
  2. Zadanie 2: 2 października 2019r.,
  3. Zadanie 3: 9 października 2019r.,
  4. Zadanie 4: 16 października 2019r.
 11. Ogłoszenie zadania odbywa się poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej konkursu (https://grygminne.pl/piaseczno2019/). Ogłoszenie określa treść zadania, zasady przyznawania punktów, liczbę punktów rankingowych, które może otrzymać uczestnik, termin zgłaszania rozwiązań zadań, opcjonalnie termin głosowania internetowego i ostateczny termin ogłoszenia punktacji.
 12. Głosowania internetowe dotyczące zadań ocenianych w trybie głosowania prowadzone są on-line na stronie internetowej konkursu (https://grygminne.pl/piaseczno2019/). Udział w głosowaniu nie wymaga rejestracji. Każdy z głosujących może oddać jeden głos przy ocenie każdego z zadań. Unikalność głosowania weryfikowana jest przy zastosowaniu środków technicznych.
 13. Praca może zostać nie dopuszczona do głosowania jeżeli zawiera m.in. treści wulgarne, ksenofobiczne, rasistowskie, naruszające prawa autorskie, lub niezgodne z prawdą (np. zawierające błędne informacje na temat niskiej emisji, jej przyczyn, skutków i sposobów przeciwdziałania). W przypadku wystąpienia ww. przyczyn Operator konkursu poinformuje uczestnika o przyczynach odrzucenia, umożliwiając jednocześnie usunięcie wad i zgłoszenie poprawionej wersji pracy. Fakt zgłaszania poprawionej wersji pracy nie powoduje wydłużenia terminu składania prac przez uczestników określonego w trakcie ogłaszania treści zadania.
 14. W zadaniach, które oceniane są przez Komisję Konkursową punkty rankingowe przyznawane są pracom anonimizowanym. Oznacza to, że Komisja Konkursowa nie zna nicków i avatarów autorów ocenianych prac.
 15. Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik, który zgromadzi największą liczbę punktów rankingowych.
 16. W przypadku zgromadzenia takiej samej sumarycznej liczby punktów liczonej dla czterech zadań przez więcej niż jednego uczestnika konkursu zajmującego miejsce na podium Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o przyznania miejsc równorzędnych lub konieczności przeprowadzenia piątego zadania konkursowego (tzw. dogrywki).
 17. W przypadku ogłoszenia dogrywki, treść piątego zadania konkursowego wraz z informacjami, o których mowa w punkcie 10 Regulaminu zostanie ogłoszona nie później niż 14 listopada 2019r., w sposób określony w punkcie 11 Regulaminu.
 18. W dogrywce biorą udział tylko wskazani uczestnicy, którzy zgromadzili taką samą sumaryczną liczbę punktów liczoną dla czterech zadań i znaleźli się na podium konkursu.
 19. W przypadku, gdy dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia Komisja Konkursowa przeprowadzi losowanie lub przyzna miejsca równorzędne.
 20. Rankingi punktowe uczestników będą publikowane na stronie konkursu (https://grygminne.pl/piaseczno2019/).
 21. Nagrodami w konkursie są:
  1. za zajęcie 1 miejsca: bon upominkowy do jednej z popularnych sieci sklepów o wartości 500 zł,
  2. za zajęcie 2 miejsca: bon upominkowy do jednej z popularnych sieci sklepów o wartości 400 zł,
  3. za zajęcie 3 miejsca: bon upominkowy do jednej z popularnych sieci sklepów o wartości 300 zł.
 22. Fundatorem nagród jest Organizator.
 23. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
 24. Rejestracja uczestnika w konkursie jest równoznaczna z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do dostarczonych rozwiązań zadań bez żadnych ograniczeń, w szczególności terytorialnych, ilościowych i czasowych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności w zakresie:
  1. wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu,
  2. wprowadzania do obrotu w kraju i zagranicą,
  3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których materiał utrwalono,
  4. nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, odtworzenie, reemitowanie,
  5. publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  6. rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym,
  7. wykorzystanie materiału lub jego fragmentów do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, artykułu prasowego,
  8. wprowadzenia do pamięci komputera,
  9. publicznego wykonywania i odtwarzania,
  10. rozporządzania prawami autorskimi w tym najmu, dzierżawy, sublicencji,
  11. wprowadzania dzieła do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów),
  12. najmu, dzierżawy lub wymiany nośników, na których dzieło utrwalono,
  13. wykorzystywania dzieła w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy,
  14. wykorzystywania dzieła w całości lub we fragmentach za pośrednictwem sieci Internet.
 25. Wszelkie sprawy sporne, wątpliwości i reklamacje rozstrzyga Organizator.
 26. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej konkursu.
 27. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.