regulamin

Regulamin

wersja nr 2 z dnia 15 listopada 2019 roku

Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia gminnego konkursu internetowego pt. „PSZOK, że szok!”.
 1. Celami konkursu są:
  1. popularyzacja postaw proekologicznych i obniżenie kosztów sprzątania gminy,
  2. edukowanie na temat zasad segregowania odpadów komunalnych,
  3. informowanie mieszkańców o lokalizacji, godzinach otwarcia i zasadach korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych.
 2. Organizatorem konkursu jest Miasto Piastów.
 3. Operatorem konkursu jest serwis GryGminne.pl.
 4. Komisja Konkursowa dokonująca oceny prac zostaje powołana przez Organizatora i składa się z pracowników Urzędu Miejskiego w Piastowie.
 5. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych zamieszkali lub uczący się na terenie Piastowa.
 6. Do momentu rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy identyfikowani są w konkursie przy użyciu nicków (pseudonimów) i oznaczeń graficznych (avatarów). Nicki i avatary nie mogą kojarzyć się z danymi personalnymi i wizerunkiem opisującym ich uczestników.
 7. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w formie papierowej w Wydziale Utrzymania Miasta Urzędu Miejskiego w Piastowie (ul. 11 Listopada 8 klatka B pok 4., 05-820 Piastów) wypełnionego i podpisanego zgłoszenia, którego wzór można pobrać w Wydziale Utrzymania Miasta Urzędu Miejskiego w Piastowie lub pod adresem internetowym https://grygminne.pl/piastow2019/. Do konkursu dopuszczonych zostanie 50 osób. O dopuszczeniu do konkursu decyduje kolejność wpływu zgłoszeń do Wydziale Utrzymania Miasta Urzędu Miejskiego w Piastowie. Zgłoszenia można składać w terminie od 4 do 8 listopada 2019r. w godzinach pracy Urzędu. Urząd nie przyjmuje zgłoszeń w formie skanów oraz nie dokonuje rezerwacji udziału w konkursie mailowo lub telefonicznie. Zgłoszenia składane w inną drogą, w tym za pośrednictwem Operatora konkursu nie będą akceptowane.
 8. Konkurs składa się z 4 zadań. W przypadku zadań, których realizacja może wiązać się z potrzebą wykonania czynności poza miejscem zamieszkania uczestnika, uczestnik będzie wykonywał je za zgodą, lub pod opieką rodzica, lub opiekuna prawnego.
 9. Każdy uczestnik może wykonać dowolną liczbę zadań, przy czym dla każdego zadania może nadesłać tylko jedno rozwiązanie.
 10. Zadania ogłoszone będą w następujących terminach:
  1. Zadanie 1: 8 listopada 2019r.,
  2. Zadanie 2: 15 listopada 2019r.,
  3. Zadanie 3: 22 listopada 2019r.,
  4. Zadanie 4: 29 listopada 2019r.
 11. Ogłoszenie zadania odbywa się poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej konkursu (https://grygminne.pl/piastow2019/). Ogłoszenie określa treść zadania, zasady przyznawania punktów, liczbę punktów rankingowych, które może otrzymać uczestnik, termin zgłaszania rozwiązań zadań, opcjonalnie termin głosowania internetowego (dla zadań ocenianych w drodze głosowania, o ile takie zadania zostaną ogłoszone) i ostateczny termin ogłoszenia punktacji.
 12. Głosowania internetowe dotyczące zadań ocenianych w trybie głosowania (o ile takie zadania zostaną ogłoszone) prowadzone są on-line na stronie internetowej konkursu (https://grygminne.pl/piastow2019/). Udział w głosowaniu nie wymaga rejestracji. Każdy z głosujących może oddać jeden głos przy ocenie każdego z zadań. Unikalność głosowania weryfikowana jest przy zastosowaniu środków technicznych.
 13. Praca może zostać nie dopuszczona do głosowania jeżeli zawiera m.in. treści wulgarne, ksenofobiczne, rasistowskie, naruszające prawa autorskie, lub niezgodne z prawdą. W przypadku wystąpienia ww. przyczyn Operator konkursu poinformuje uczestnika o przyczynach odrzucenia, umożliwiając jednocześnie usunięcie wad i zgłoszenie poprawionej wersji pracy. Fakt zgłaszania poprawionej wersji pracy nie powoduje wydłużenia terminu składania prac przez uczestników określonego w trakcie ogłaszania treści zadania.
 14. W zadaniach, które oceniane są przez Komisję Konkursową punkty rankingowe przyznawane są pracom anonimizowanym. Oznacza to, że Komisja Konkursowa nie zna nicków i avatarów autorów ocenianych prac.
 15. Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik, który zgromadzi największą liczbę punktów rankingowych.
 16. W przypadku zgromadzenia takiej samej sumarycznej liczby punktów liczonej dla czterech zadań przez więcej niż jednego uczestnika konkursu zajmującego miejsce na podium Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o przyznania miejsc równorzędnych lub wyłonić zwycięzcę na drodze losowania.
 17. Uczestnicy będą informowani o zgromadzonej liczbie punktów mailowo.
 18. Nagrody w konkursie otrzymują zdobywcy 3 pierwszych miejsc. Pozostali uczestnicy otrzymują nagrody pocieszenia.
 19. Fundatorem nagród jest Organizator.
 20. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
 21. Rejestracja uczestnika w konkursie jest równoznaczna z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do dostarczonych rozwiązań zadań bez żadnych ograniczeń, w szczególności terytorialnych, ilościowych i czasowych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności w zakresie:
  1. wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu,
  2. wprowadzania do obrotu w kraju i zagranicą,
  3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których materiał utrwalono,
  4. nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, odtworzenie, reemitowanie,
  5. publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  6. rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym,
  7. wykorzystanie materiału lub jego fragmentów do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, artykułu prasowego,
  8. wprowadzenia do pamięci komputera,
  9. publicznego wykonywania i odtwarzania,
  10. rozporządzania prawami autorskimi w tym najmu, dzierżawy, sublicencji,
  11. wprowadzania dzieła do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów),
  12. najmu, dzierżawy lub wymiany nośników, na których dzieło utrwalono,
  13. wykorzystywania dzieła w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy,
  14. wykorzystywania dzieła w całości lub we fragmentach za pośrednictwem sieci Internet.
 22. Wszelkie sprawy sporne, wątpliwości i reklamacje rozstrzyga Organizator.
 23. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej konkursu.
 24. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.